بانک ایده

اگر ایده ای و یا پیشنهادی در زمینه رشد تیم تحقیقاتی استاد شاه بابایی ، کتابدانه و رادیوبام دارید ، میتونید پیشنهاد و ایده خودتون رو در جهت بررسی و اجرا در فیلد زیر نوشته و ارسال کنید . 

ایده